Uitstellen ALV

De Coronacrisis houdt ons in de greep. De overheidsmaatregelen omtrent bijeenkomsten zijn door het kabinet voor onbepaalde tijd verlengd. De Algemene Ledenvergadering die we op 4 juni a.s. hadden gepland moet weer worden uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend, we richten ons nu op het najaar.

Statutair dient het bestuur conform Artikel 10 lid 1, sub b. uiterlijk in juni van dit jaar een Algemene Leden Vergadering te beleggen waarin conform Artikel 10 lid 3 het bestuur verslag moet uitbrengen van het afgelopen verenigingsjaar en dient conform Artikel 10 lid 11 de kascommissie verslag uit te brengen van de kascontrole over het afgelopen boekjaar.

Vanwege de uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden heeft het bestuur in haar bestuursvergadering van 17 april jl. besloten de ALV 2020 uit te stellen waarin het bestuur zich heeft beroepen op de Slotbepalingen die in Artikel 15 zijn opgenomen. Hierin wordt gesteld dat het bestuur besluiten kan nemen als in uitzonderlijke situaties de statuten of reglementen hierin niet zijn voorzien.

Wat betekent dit concreet:
• Het bestuur schrijft een nieuwe ALV uit, gestreefd wordt naar het najaar van 2020;
• In 2020 vindt er geen contributieverhoging plaats waarover gestemd zou moeten worden;
• De penningmeester hanteert de begroting 2020 die door het bestuur is vastgesteld;
• De aftredende bestuursleden blijven tot de ALV volwaardig lid van het bestuur.

Tenslotte wil ik onze leden een groot compliment maken voor de inspanningen die ze de afgelopen tijd in hun ziekenhuizen hebben geleverd. Er is een groot beroep gedaan op het improvisatievermogen, creativiteit en betrokkenheid rondom de inzet van de medische technologie in de COVID-19 gerelateerde patiëntenzorg. Goede ideeën rondom 3D-printing, ontwerp van persoonlijke beschermingsmiddelen en advies aan ontwerpers van beademingstoestellen zijn enkele voorbeelden van de activiteiten die door de VZI tot stand zijn gekomen. Hiermee hebben de medisch technici laten zien een onmisbare schakel in de acute zorg te zijn.

Hopelijk kan ik jullie in het najaar persoonlijk verwelkomen.

Met hartelijke groet,

Henk Imming
Voorzitter VZI

Top
Contact?